paya-tech | Consulting
16382
rtl,single,single-portfolio_page,postid-16382,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Consulting

دسته بندی
مشاوره/ مسکن کم هزینه
درباره این محصول

مشخصات:

  • ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﺣﺪاث ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﯾﺎ اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي اﺳﺖ.

مزایا:

  • ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ – ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن